Ga in gesprek met de gemeente over de Regionale Energie Strategie (RES)

Vanaf half december 2020 heeft gemeente Nieuwkoop de inwoners laten weten, dat zij vanuit de overheid de opdracht heeft gekregen om met reeds bewezen technieken, zonnevelden en windturbines, 35 Terra Wh groene energie te produceren in het jaar 2030. Dit gaat dus niet zomaar over zonnepanelen op daken van woningen of industrie, maar zal zeker van invloed kunnen zijn op het landschap en de natuur om ons heen.

Door middel van zogenaamde kansenkaarten is door de overheid aangegeven op welke gebieden er wellicht mogelijkheden zijn. Een van die mogelijkheden zou een drijvende zonnepanelenveld zijn op de Noordplas, hetgeen in onze ogen volstrekt onacceptabel zou zijn, zeker gezien de huidige ontwikkelingen omtrent de Langeraarse Plassen. Overleg met de gemeente heeft opgeleverd, dat ook zij op zoek zijn naar argumenten waarom op bepaalde plaatsen geen zonnevelden of windturbines geplaatst kunnen worden.

Daarnaast zijn zij ook op zoek zijn naar alternatieven hiervoor, mogelijk aangedragen door de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Ook hiervoor is gelegenheid om jouw reactie te geven, zoals uit onderstaande oproep van de gemeente blijkt:

Ga met ons in gesprek over zon- en windenergie
Om tot een regionale energiestrategie (RES) te komen hebben we de inwoners van de gemeente naar hun mening gevraagd. Er zijn ongeveer 150 reacties op en ideeën over de kansenkaarten zonnevelden en windenergie binnengekomen. Bijna zeshonderd inwoners vulden de enquête in, waarvoor dank! Tijd voor een analyse en een gesprek. Per dorpscluster gaan we ideeën/kansrijke gebieden verder bekijken. De bijeenkomsten zijn volledig online vanwege de Corona maatregelen.

Doe mee en meld je vóór 20 januari aan via https://denkmee.nieuwkoop.nl.

De bijeenkomsten zijn op:  
Donderdag 21 januari, 20.00 – 21.30 uur: Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde en
Vrouwenakker 
Maandag 25 januari, 20.00 – 21.30 uur: Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer 
Donderdag 28 januari, 20.00 – 21.30 uur: Nieuwkoop, Noorden, Noordse dorp,
Woerdense Verlaat en De Meije

Doel participatie RES
We willen zoveel mogelijk inwoners en lokale stakeholders betrekken bij de vraag waar kansrijke gebieden zijn voor zonnevelden en/of windturbines en hun reacties en ideeën meenemen in het traject richting RES 1.0. Het doel is uiteindelijk te komen tot een breed maatschappelijk gedragen draagvlak voor kansrijke gebieden voor zonnevelden en/of windturbines. Het doel van de online-dorpsbijeenkomsten is om de dialoog met inwoners aan te gaan en per dorpscluster de ideeën/kansrijke gebieden nader te bekijken om zo tot een maatschappelijk gedragen kansenkaart te komen. We gebruiken daarvoor als input de 150 reacties/ideeën en enquête zon/wind.

Waarom alleen focus op zonnevelden en windturbines?
In dit participatietraject hebben we het uitsluitend over zonnevelden en windturbines. We willen benadrukken dat – naast energieopwekking – onze aandacht ook uitgaat naar energiebesparing en het benutten van lokale warmte. Echter ontkomen we er niet aan om nu te kijken naar geschikte gebieden voor energieopwekking om zo de transitie van fossiel naar duurzaam mogelijk te maken. Gemeenten hebben namelijk via de RES-regio’s de taak van het Rijk meegekregen om in 2030 35 TWh per jaar op land aan groene stroom te produceren. Dit moeten we met bestaande, bewezen technieken realiseren. Kortom, we dienen ook in de gemeente Nieuwkoop te onderzoeken waar kansrijke gebieden zijn voor zonnevelden en/of windturbines.

Waar leiden de kansenkaarten naar?
De kansenkaarten bieden – samen met een afwegingskader – houvast aan initiatiefnemers voor hun plannen en helpt de gemeente haar bijdrage aan regio Holland Rijnland te onderbouwen. We geven dit mee als input voor de RES 1.0 Holland Rijnland. Deze wordt aan alle bij de regio aangesloten gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Het is dus belangrijk om goed beargumenteerd aan te geven om welke reden bepaalde gebieden wel en andere niet of minder kansrijk zijn voor zonnevelden en/of windturbines.

Vraag en antwoord RES & Webinar
Heb je nog vragen? Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Zie hiervoor de hoofdpagina RES op Denk mee. Ook is op deze pagina het eerder gehouden Webinar terug te zien. Wie alsnog vragen heeft, kan die stellen via duurzaam@nieuwkoop.nl .

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Heb je de mogelijkheid, schrijf je dan vooral in op de digitale bijeenkomst van maandagavond 25 januari a.s.!
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van de kernen Papenveer en Langeraar.