Werkgroep Schiphol

Doel van onze werkgroep Schiphol: 

Terugdringen overlast vliegverkeer, zowel geluid als uitstoot CO2, Stikstof en gevaarlijke stoffen!

In de aanloop naar de omvorming van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) naar de huidige Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is Wim van der Heiden ingewerkt door Alfred Steenwinkel, die jarenlang onze belangen vertegenwoordigde in ORS-verband.

Wim heeft een onderzoek gehouden onder de leden van onze Dorpsraad naar hoe de leden de luchtvaart c.q. Schiphol ervaren.

De resultaten ondersteunen de acties om het bewonersoverleg voort te zetten en om te reageren op beleidsvoornemens van het kabinet, de provincie en/of de gemeente op dit terrein.

Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Deze Raad is de wettelijk opvolger van de ORS (Omgevingsraad Schiphol). Deze Raad heeft als taak: 

a. het kanaliseren van maatschappelijke perspectieven die bijdragen aan de verbetering van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol; 

b. het uitbrengen van gebundelde weergaven van de visies en standpunten hierover van betrokken belanghebbenden, met een verzoek om reactie van de minister; 

c. het leveren van maatschappelijke inbreng in concrete hindermitigatieprojecten; 

d. het realiseren van een transparante, onafhankelijke en duidelijke informatievoorziening over de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol.

De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van haar voorganger zijn dat MRS zich concentreert op bewonersbelangen en dat MRS ook ongevraagd advies kan geven aan de Minister en deze zich daarover zal moeten uitspreken. 

De Minister heeft de onafhankelijk voorzitter benoemd. Hij heeft de beschikking over een ondersteunend burau. 

Verder bestaat de MRS bestaat uit 10 bewonersvertegenwoordigers. Twee vertegenwoordigers per start-/landingsbaan, een voor het zgn. binnengebied en een voor het buitengebied. Zij vertegenwoordigen de bewoners die direct de effecten van het luchtvaartbeleid ervaren. Daarnaast zijn er 4 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die elk verschillende deelbelangen vertegenwoordigen.

De raad wordt ondersteund door 5 experts op diverse kennisgebieden. De onafhankelijke voorzitter en secretaris-directeur van de MRS, in samenwerking met het ondersteunende bureau, zijn verantwoordelijk voor het faciliteren en functioneren van de Raad.

Per 1 juli is de Maatschappelijke Raad Schiphol officieel gestart. In de aanloop daar naartoe hebben we onze Dorpsraad geregistreerd als bewonersorganisatie en hebben we alle leden gevraagd of zij bezwaar hadden om eenmalig hun NAW-gegevens te verstrekken aan MRS, zodat wij op grond van ons ledental konden deelnemen. Van de ruim 220 gezinnen, die lid zijn van onze Dorpsraad hebben ruim 150 individuele personen aangegeven, dat zij geen bezwaar hadden. Dat leidde tot 3 kiespersonen voor onze Dorpsraad. Bij de start van MRS zijn dat Alfred Steenwinkel, Loes van der Ham en Wim van der Heiden.

Voorafgaand aan de verkiezingen voor MRS vertegenwoordigers is geanalyseerd welke plaatsen rondom Schiphol de meeste geluidsoverlast hebben van welke baan. Voor Langeraar en Papenveer en Ter Aar is dat de Kaagbaan. Daarom hebben onze 3 kiespersonen meegedaan aan de verkiezing van onze vertegenwoordiger in MRS, officieel voor het zogenoemde cluster buitengebied Kaagbaan. Matt Poelmans is gekozen tot clustervertegenwoordiger. Zie kieskaart MRS voor de diverse gebieden.

Kieskaart

Krimp van de vliegbewegingen Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is in 2022 tot de conclusie gekomen, dat er meer balans moet komen tussen de economische belangen van Schiphol en de nadelige gevolgen, die de luchtvaart heeft voor omwonenden. Dat heeft geleid tot een korte termijn voorstel in de vorm van de Experimenteerregeling, waarin een krimp tot 460.000 vliegbewegingen is uitgewerkt. Voor de middellange termijn wordt gewerkt aan een grotere krimp middels de Balanced Approach, een in Europees verband overeengekomen procedure. Op de lange termijn wordt weer groei mogelijk geacht van het vliegverkeer door stillere en schonere vliegtuigen. Daartoe wordt de vierde aanvliegroute voorbereid.

MRS heeft eind augustus een positief advies uitgebracht over de Experimenteerregeling. Wij hebben als kiespersonen van de Dorpsraad negatief geadviseerd, vanwege het feit dat in onze regio de grenswaarden voor geluid worden opgehoogd (anders zou Schiphol moeten krimpen naar 410.000 vluchten). Bovendien worden met het akkoord gaan met deze regeling de rechten van omwonenden aangetast: de sinds lange tijd bestaande gedoogsituatie van een groei tot 500.000 vluchten in 2019, die nooit een wettelijke basis had, wordt als het ware gelegaliseerd!

Overige activiteiten van de werkgroep

We hebben in samenwerking met de vereniging Vlieghinder Nieuwkoop (die bij MRS is ingedeeld bij de Aalsmeerbaan) enkele zienswijzen, internetconsultaties en verzoeken tot handhaving ingediend.

De meest recente betreft het verzoek aan de provincies Zuid Holland en Utrecht om te handhaven op het ontbreken van een natuurvergunning voor Schiphol (link). Wim, deze link werkt niet. Dit is al jaren bekend, maar overheidsinstanties die zouden moeten handhaven doen mee aan het gedogen van de situatie.

Oproep: indien u ons nog geen toestemming had gegeven voor eenmalige verstrekking van uw gegevens aan MRS, zou u dit alsnog willen doen en aangeven voor welke gezinsleden dat geldt? Daarmee kunnen we het aantal kiespersonen uitbreiden en wellicht meer invloed uitoefenen.