Update vanuit werkgroep Verkeer & Veiligheid (V&V)

Tijdens de jaarvergadering hebben de werkgroepen een toelichting gegeven op hun activiteiten van de afgelopen tijd en waar ze bezig zijn of gaan.

Hieronder een update vanuit de werkgroep V&V.


De werkgroep Verkeer en Veiligheid bestaat al weer enige tijd uit zeven personen, niet alfabetisch de volgende: Cor Heemskerk, Cas Valkenburg, Jan van Doorn, Nelleke Hijmans, Peter Lagendaal, Marc Koper en als vertegenwoordiger uit het bestuur én vaste notulist Michel Pieterse.

Het afgelopen jaar is, zoals bij bijna eenieder, enigszins met horten en stoten gegaan, maar we hebben wel overleg gehad en hebben ook verschillende “projecten” lopen.

Er was – en wordt – met een wisselend team actief deelgenomen aan de invulling van wensen en plannen voor het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan van de gemeente Nieuwkoop, waarbij we door onze continue aanwezigheid de knelpunten binnen onze kernen goed onder de aandacht hebben kunnen brengen. Het blijft bij politiek altijd koffiedik kijken maar we hebben het gevoel dat een aantal van onze punten gehonoreerd zullen worden.

Door melding te maken van verdwijnende lijnen bij de Kattenbrug voor de fietsoversteek is er bij de gemeente actie ondernomen en zijn er in plaats van geverfde lijnen, witte klinkers voor de oversteekplek geplaatst. Deze situatie is naar ons idee nog steeds niet ideaal, maar ook niet eenvoudig te wijzigen.

Mede door inbreng van de werkgroep is er een “Silly Walk” oversteekplaats gerealiseerd bij het kerkplein naar de Strooplikker, deze is nog niet officieel geopend maar wel zeker al in gebruik genomen, zijn functie is duidelijk en alle weggebruikers zijn meer alert.

We hebben de wijkagent uitgenodigd en overleg gehad wat de mogelijkheden voor handhaving zijn bij overlast. Belangrijkste conclusie hierbij is dat als de bewoners overlast ervaren vooral ook zélf melding moeten doen bij de politie, waardoor er een dossier opgebouwd wordt om te kunnen handhaven.

Er wordt een plan uitgewerkt om vanuit onze werkgroep een folder uit te brengen hoe je als buurt een buurt-whatsapp kunt organiseren. Als dit door bewoners wordt opgepakt wordt de sociale veiligheid weer een stukje verbeterd.

Er is contact met de buurgemeente Kaag en Braassem over de driesprong Vriezenweg – Gen. van Merleweg en Geerweg voor een andere wijze van inrichting, dit is een langlopend project, maar de gemeente Nieuwkoop heeft de bedoeling om de Geerweg opnieuw in te richten en mede door onze aandrang heeft de gemeente ook deze splitsing hoog op de agenda gezet waarbij vrijwel zeker de versmalling uit de rijbaan gaat.

Als werkgroep zijn we ook door de gemeente gevraagd mee te denken over de herinrichting van de splitsing Geerweg-Langeraarseweg, hier hebben we het concept inmiddels gezien en in overleg een aantal aanpassingen gevraagd.

Als werkgroep hebben we ook bij de gemeente voorgesteld om de andere splitsingen op de Geerweg op dezelfde manier in te richten, wat positief werd ontvangen en er wordt bekeken wat de mogelijkheden hierbij zijn.

De gemeente gaat in een later stadium tevens met de omwonenden voor de gehele Geerweg overleggen om voor iedereen een zo goed mogelijke situatie te krijgen.

Ook zijn we uitgenodigd door de gemeente voor overleg over de herinrichting van de Langeraarseweg noord, wat qua uitvoering gaat plaatsvinden nadat Liander en Oasen hun werkzaamheden hebben afgerond (zie onderstaand hierover).

Naast bovenstaande zijn we door de gemeente in een overleg op de hoogte gesteld van alle graafwerkzaamheden in de wijken rond de kern van Langeraar. De reden voor de werken zijn om de plaats een elektriciteitsnet te geven wat voorbereid is op de toekomst en het vervangen van oudere waterleidingen door nieuwe, meer flexibele buizen. Onderstaand het bericht wat we hierover van de gemeente hebben gekregen.

Werkzaamheden kabels en leidingen Langeraar

Dit jaar wordt er in Langeraar op diverse plekken gewerkt aan kabels en leidingen. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. In Langeraar worden er diverse nul-op-de-meter woningen gerealiseerd. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag in Langeraar te voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

  • Als eerste gaat Oasen aan de slag met de waterleiding. Een deel wordt vervangen tussen de M. Robertzstraat en De Landerij.
  • In de M.Robertszstraat wordt een transformatorstation gebouwd. Naar dit transformatorstation worden middenspanningskabels voor elektriciteit aangelegd vanaf de Langeraarseweg en laagspanningskabels naar de nul-op-de-meter woningen.
  • Er worden via de W.Ontzigtstraat middenspanningskabels aangelegd tussen transformatorstation Schoutstraat en transformatorstation Sportlaan.
  • Vanaf transformatorstation De Landerij worden laagspanningskabels aangelegd naar de omgeving van de Dosinstraat.
  • Als bovenstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt een oude middenspanningskabel weggehaald langs de Geerweg en Langeraarseweg. Dit doet Liander omdat we de grond niet willen ‘vervuilen’ met oude kabels zonder functie.

Wat merkt u hiervan?

Aannemer van Voskuilen voert deze werkzaamheden in opdracht van Liander en Oasen uit langs de Langeraarseweg. De overige werkzaamheden in de wijk voert aannemer Visser en Smit Hanab uit. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in het trottoir met kleine hinder. Aanwonenden hebben soms tijdelijk geen water of elektriciteit. Als dit het geval is dan informeert Liander of Oasen u hierover. Alle bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd tot en met oktober 2021. Een deel is al gestart.

Van wie zijn kabels en leidingen?

Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Deze kabels- en leidingen zijn geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven. De gemeente verleent wel toestemming als deze bedrijven aan het werk willen of nieuwe kabels en leidingen aanleggen.

Heeft u problemen met een van deze kabels en leidingen? Neem dan contact op met uw energie/waterleverancier of telecomaanbieder. De riolering is wel eigendom van de gemeente.