Werkgroep Langeraarse Plassen

Begin 2014 ondertekenden Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop een intentieverklaring om de kwaliteit van de Langeraarse Plassen te verbeteren. Niet alleen op watergebied maar ook op landschappelijk en recreatief gebied. Om dit te bereiken moet er een samenhangend pakket komen van maatregelen, voorzieningen en afspraken. Diverse belanghebbenden verenigden zich daarom in ‘Werkgroep Langeraarse Plassen’. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van: Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Nieuwkoop, Staatsbosbeheer, Dorpsraad Rondom de Plassen, VELP (watereigenaren), WaterSport Vereniging Langeraar, IJsclub Ter Aar, Surfclub Ter Aar, Ontwikkelingen Paradijsweg, Hengelsportvereniging De Brasem, Scouting Welverro, Zeeverkenners Wapata, Alphense Kanovereniging en WBE (jacht).

Hierbij een overzicht van de voortgang, stand van zaken betreffende de werkgroep Langeraarse Plassen:

Rijnland

 • De inlaat van water bij het gemaal Smidskade wordt geautomatiseerd om de hoeveelheid water wat op de plassen komt te beperken tot de nodige hoeveelheid. Verwacht wordt dat het automatiseren in maart 2016 klaar is.
 • De stuw aan de Geerweg is geplaatst, het is nu wachten tot het gemaal van de Geerpolder gebouwd gaat worden. Verwacht wordt dat eind januari dit gemaal klaar is en dan kan de stuw omhoog. De Geerplas wordt dan afgesloten van de Langeraarse Plassen.
 • Er wordt momenteel een bodemonderzoek gedaan op en rondom de plassen. Dit moet inzicht geven in de mogelijkheid om een flexibeler peil in te stellen. Ook moet dit inzicht geven of het technisch mogelijk is om een diepe put te graven in de plas(sen) waar het slib in kan worden gevangen.
 • Onderzoek naar de gezondheid van de oeverbegroeiing is nu in afronding.
 • Samen met Deltares is gekeken hoe we slim luwten kunnen creëren in de plassen om minder stroming en golfbeweging te creëren en daardoor helderder water te krijgen.
 • Het advies van Deltares en de uitkomsten van het oeveronderzoek geven inzicht in gebieden welke mogelijk geschikt zijn voor een pilot lichtklimaat om het water helderder te krijgen. Dit kan door middel van structuren aanleggen, palenrijen, schermen etc. In de volgende werkgroep bijeenkomst willen we ideeën op papier zetten. De lokale kennis is dan belangrijk om de ideeën vorm te geven. Er leven ook al een aantal ideeën, daar willen we dan nader op in gaan. 
 • Zoals op 29 september is besproken in de werkgroep wordt er ook gewerkt aan een plan van aanpak. Dit plan moet een afwegingskader worden voor de maatregelen: dus zijn maatregelen duurzaam, effectief op waterkwaliteit, technisch haalbaar, deze afwegingen komen hier in te staan. Zo willen we de besluitvorming om tot een keuze van maatregelen te komen vorm geven. Ook dit plan van aanpak willen we in de volgende werkgroep bijeenkomst toelichten.

Gemeente Nieuwkoop

 • Vanuit de gemeente Nieuwkoop wordt er gewerkt aan een verkenningsstudie om de bevaarbaarheid van de Langeraarse plassen te verbeteren. Dat kan op twee manieren:
  a. Optimaliseren bestaande vaarverbindingen (sluis Aarkanaal) of
  b: een nieuwe verbinding via de Leidse Vaart. Resultaat van deze studie wordt verwacht eind januari 2016.
 • Daarnaast heeft de gemeente nieuwkoop, binnen de Rijn- en Veenstreek, de Langeraarse plassen opgenomen op de lijst van projecten voor de Gebiedsdeal met de provincie Zuid-Holland. Mogelijk biedt de Gebiedsdeal mogelijkheden voor co-financiering van (recreatieve) projecten in en rondom de Langeraarse Plassen.
 • Vanuit de adviescommissie Paradijsweg, waar de gemeente onderdeel van is, wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een inrichtingsvisie.

Staatsbosbeheer

Werkt samen met Rijnland aan de inrichting van de Geerpolder.

Acties vanuit de Dorpsraad

In november en december heeft de Dorpsraad NWR gesprekken gevoerd buiten de vergaderingen om met Rijnland, de Voorzitter van de werkgroep Langeraarse Plassen; Wim van der Hoeven, en is in nauwe samenwerking met Staatbosbeheer plastic verwijderd uit de Geerplas.

Agenda

In februari zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen Rijnland, Gemeente Nieuwkoop, Staatsbosbeheer en de voorzitter van de werkgroep Langeraarse Plassen. De resultaten “pilot lichtklimaat” zal worden besproken in de werkgroep.